Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van CAD Computers, gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70209057.

Versie geldig vanaf 01-01-2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CAD Computers en op iedere tussen CAD Computers en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CAD Computers. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CAD Computers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CAD Computers erkend.

1.4 CAD Computers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering vindt plaats nadat de betaling in volledigheid voldaan is, mits anders overeengekomen.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CAD Computers bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van CAD Computers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CAD Computers geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 Op alle leveringen van CAD Computers zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien op de pagina https://cad-computers.nl/leveringsvoorwaarden/. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, accepteert klant tevens de leveringsvoorwaarden.

3. Betaling

3.1 Klanten kunnen via diverse betaalmethoden te betalen. Voor klanten in Nederland geld hiervoor iDEAL of (online)bankoverschrijving. Klanten gevestigd in België kunnen via Bancontact, Belfius, KBC/CBC of bankoverschrijving betalen. Klanten gevestigd in Duitsland kunnen via SOFORT Banking, Giropay of bankoverschrijving betalen.

3.2 Voor sommige betaalmethoden wordt een toelage gerekend.

3.3 Het betaaltermijn voor klanten die op rekening mogen betalen geldt een betaaltermijn van 14 dagen mits anders is overeengekomen.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW mits anders aangegevens. Alle prijzen zijn in euro’s.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij CAD Computers. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt CAD Computers zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CAD Computers binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Let op: Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer uw als zakelijke klant een bestelling plaats. Indien een besteld product niet aan de verwachting voldoet vragen we u contact met ons op te nemen om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– de systemen van CAD Computers worden pas geassembleerd wanneer de klant een bestelling plaats. De configuratie kan per systeem afwijken. De klant heeft de mogelijkheid het systeem zelf te configureren. Het geleverde systeem is maatwerk en valt daarom niet onder het herroepingsrecht.

– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij CAD Computers, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CAD Computers. CAD Computers houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 CAD Computers respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 CAD Computers maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CAD Computers) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan CAD Computers. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door CAD Computers gegrond worden bevonden, zal CAD Computers de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van CAD Computers bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van CAD Computers) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CAD Computers gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CAD Computers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 CAD Computers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6A In geval van defecten aan datadragers als harde schijven, SSD’s, NVMe schijven of USB-Sticks is CAD Computers in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies van data. CAD Computers levert enkel computersystemen en de klant dienst is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar data en het back-uppen ervan.

7.6B De bij punt 6.6A genoemde datadragers zijn slijtageonderdelen die een beperkte houdbaarheid hebben. Bij NVMe schijven noemen we de Mean Time Between Failures en Total Bytes Written (TBW). Uitleg van de definities:

Total Bytes Written (TBW)
De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum.

Mean Time Between Failures
Dit is de gemiddelde tijd (in uren) voordat de component mogelijkerwijs fouten zou kunnen gaan vertonen. Hoe hoger dit getal, hoe langer de component mee gaat.

Hoe lang een NVMe mee mag gaan voordat deze fouten kan gaan vertonen verschilt per NVMe schijf. Mocht uw NVMe schijf één van deze waarden overschrijven dan vervalt uw recht op garantie. We gaan bij onze schijven uit van de volgende waarden: 500GB: MTBF = 1.500.000 uur, TBW 300TB / 1TB: MTBF = 1.500.000 uur, TBW 600TB / 2TB: MTBF = 1.750.000 uur, TBW 1.2PB.

7.7 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens CAD Computers in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CAD Computers en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CAD Computers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden CAD Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van CAD Computers gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 CAD Computers kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen CAD Computers en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CAD Computers op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 CAD Computers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CAD Computers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 CAD Computers is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CAD Computers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 CAD Computers behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CAD Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien CAD Computers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 CAD Computers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door CAD Computers aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CAD Computers zolang de afnemer de vorderingen van CAD Computers uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CAD Computers wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door CAD Computers geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CAD Computers of een door CAD Computers aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CAD Computers haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CAD Computers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CAD Computers.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CAD Computers en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland kennis, tenzij CAD Computers er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.